REGULAMIN CYKLU KONKURSÓW

„Aktywni w 100mil GYM”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Cykl konkursów „Aktywni w 100mil GYM” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany oraz prowadzony od dnia 10.04.2024r. do odwołania (zaprzestania działań konkursowych) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach strony Fanpage 100mil GYM w portalu Facebook dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/StomilGym/.
 2. Organizatorem i Fundatorem nagród w konkursie jest firma STOMIL GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Grudziądzu (83-300), ul.marsz. Józefa Piłsudskiego 133 zarejestrowaną pod numerem NIP: PL 8762506512 (zwana dalej „Organizatorem”).

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Udział w Konkursach jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem Konkursów (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jednakże posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursach, zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Na żądanie Organizatora, Uczestnik, który jest osobą fizyczną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, przedstawi niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 3 dni od daty złożenia przez Organizatora żądania, zgodę przedstawiciela ustawowego. W przypadku braku przedstawienia takiej zgody, zgłoszenie Konkursowe może być uznane za nieprawidłowe i niebiorące udziału w Konkursach.
 4. Uczestnictwa w Konkursach, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie podlega przenoszeniu na inne osoby i podmioty.

§ 3. DATA ROZPOCZĘCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Konkursy będą prowadzone w wyznaczonych przez organizatora przedziałach czasowych. W poście organizator ma obowiązek podania daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń oraz daty ogłoszenia wyników.
 2. Wyniki każdego z konkursów zostaną ogłoszone do 5 dni roboczych po zakończeniu. Powołana komisja konkursowa uwzględni walory merytoryczne oraz artystyczne nadesłanych prac Uczestników, którzy w czasie trwania konkursu zamieszczą pracę w komentarzu konkursowego posta na fanpage: https://www.facebook.com/StomilGym/.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów czynności związanych z konkursem oraz terminu trwania konkursu (w szczególności dot. możliwości przedłużenia terminu nadesłania prac konkursowych).
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostepniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź́ usunięcia.
 5. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez portal Facebook, przez co serwis portal Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 4. CZAS, WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, najatrakcyjniejszych prac wedle subiektywnego odczucia Organizatora. Ocenie podlegać będą walory artystyczne i merytoryczne zgłoszonych prac.
 2. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/StomilGym/.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 2.;
  2. praca konkursowa musi zostać umieszczona w komentarzu posta konkursowego znajdującego się na fanpage: https://www.facebook.com/StomilGym/.
  3. nadesłana praca musi odpowiadać wymogom, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i nie naruszać praw autorskich oraz dóbr osobistych.
 4. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu, Uczestnik oświadcza, że:
  1. zapoznał się̨ z treścią̨ niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu, w tym zapoznał się̨ z treścią̨ dotyczącą̨ procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje.
  2. zobowiązuje się̨ do przestrzegania postanowień́ Regulaminu, w tym również̇ regulaminu Facebook;
  3. wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA

 1. W celu wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) składającą się z dwóch przedstawicieli Organizatora. Komisja wybierze zwycięskie prace, kierując się uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność i kreatywność nadesłanej pracy konkursowej.
 2. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub podjęcia decyzji o utracie Nagrody przez Zwycięzcę w przypadkach, gdy Uczestnik nie spełni warunków przewidzianych Regulaminem, a także gdy:
  1. Uczestnik podaje Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, fikcyjne adresy email bądź dane innych osób;
  2. Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa;
  3. Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

§ 6. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu przesyłając pracę konkursową oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która to jest przejawem jego własnej twórczości o oryginalnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich praw majątkowych i osobistych. W przypadku gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, osoba, która nadesłała pracę konkursową ponosi wyłączną i wszelką odpowiedzialność z tego tytułu, a tym samym oświadcza, iż poniesie wszelkie powstałe po stronie organizatora szkody.
 2. Z chwilą akceptacji Regulaminu i przesłania pracy konkursowej Organizatorowi, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieodwołalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, przenoszalnej, licencji na posługiwanie się nadesłaną pracą konkursową w nieograniczonej liczbie egzemplarzy („Licencja”). Licencja obejmuje również prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji.
 3. Licencja udzielana jest Organizatorowi na wszystkich istniejących polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)., zaś w szczególności na polach opisanych poniżej:
  1. Rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym poprzez ich publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie czy wyświetlanie za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych oraz za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowanych i informacyjnych.
  2. Utrwalanie i zwielokrotnianie prac konkursowych, dowolnie wybranych fragmentów pracy na nośnikach cyfrowych, analogowych jak i techniką drukarską;
  3. Wprowadzanie prac konkursowych do obrotu.
 4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Uczestnik Konkursu udziela nadto STOMIL GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nieodpłatnie, wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu na polach eksploatacji, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu.

§ 7. NAGRODY

 1. W każdym z prowadzonych konkursów organizator wyłoni jednego zwycięzcę i przyzna mu nagrodę.
 2. Nagrodami w konkursie są bidony firmowe o wartości nie przekraczającej 50 zł każdy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród (wyróżnień) w konkursie.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨, ani nagrody innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się̨ Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniędzy ani jakakolwiek inne nagrody.
 6. O przyznaniu nagród decyduje Organizator uwzględniając walory artystyczne i merytoryczne nadesłanych prac konkursowych.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez oznaczenie w poście konkursowym lub w wiadomości prywatnej przez portal Facebook (komunikator Messenger) w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 9. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród z racji na małą ilość nadesłanych prac lub niespełnione walory merytoryczne oraz artystyczne zgłoszonych prac.
 11. Nagrody zostaną przekazane laureatom w siedzibie Organizatory we wcześniej ustalonej formie i terminie.

§ 8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: administratorem danych jest firma STOMIL GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Grudziądzu (83-300), ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 133 zarejestrowaną pod numerem NIP: PL 8762506512. Dane podawane przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy STOMIL GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika konkursu (za zgodę rozumie się zgłoszenia pracy konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie organizowanego przez STOMIL GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia konkursu oraz po jego zakończeniu, do momentu przekazania nagród zwycięzcom. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obecnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane kontaktowe w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: kontakt@stomilgym.pl

§ 9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność́ i prawdziwość́ danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika lub gdy podane dane są̨ niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań́ związanych z usunięciem naruszeń́ Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są̨ sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają̨ treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują̨ działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują̨ działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują̨ w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą̨ fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursów, Uczestnicy winni zgłaszać́ do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursów, jednak nie później niż̇ w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą̨ w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się̨ i wynikające z Konkursu będą̨ rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www organizatora: stomilgym.pl
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

Wszelkie pytania prosimy kierować́ w wiadomości prywatnej przez fanpage: https://www.facebook.com/StomilGym/

Stomil GYM

 

pl_PLPolish